З Україною в серці
З Україною в серці

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Передачі з архіву

The reason you need art in wartime, wrote Jefferson, is because “history cannot exist without the discipline of imagination. ”Painting will not stop missiles. Music will not end suffering. But culture is not powerless — and Ukrainian talented people prove it best. And today we have a talk with a well-known Ukrainian theatre and movie actress Alina Zevakova, who actively takes part in volunteering initiatives to help Ukraine reach its upcoming victory.

Причина, чому вам потрібне мистецтво під час війни, писав Джефферсон, полягає в тому, що «історія не може існувати без дисципліни уяви. «Фарба не зупинить ракети. Музика не припинить страждань. Але культура не безсила — і українські талановиті люди це доводять найкраще. Сьогодні ми спілкуємося з відомою українською актрисою театру та кіно Аліною Зеваковою, яка активно бере участь у волонтерських акціях, щоб допомогти Україні досягти її майбутньої перемоги

Around a million Ukrainian refugees have been recorded as arriving in Germany from the start of the war. Since the outbreak of the war, the German Government has made available more than 12,5 billion euro in bilateral support; this aid includes a substantial winter assistance program, helping those who have fled Ukraine, and assisting efforts to investigate war crimes. Today we will talk with our refugee in Germany Lisa Hliebova about the help that Germany kindly provides to our people there

Зафіксовано близько мільйона українських біженців, які прибули до Німеччини з початку війни. З початку війни уряд Німеччини виділив понад 12,5 мільярдів євро двосторонньої підтримки; ця допомога включає суттєву зимову програму допомоги, допомогу тим, хто виїхав з України, та сприяння зусиллям у розслідуванні військових злочинів. Сьогодні ми поговоримо з нашою біженкою в Німеччині Лізою Глєбовою про допомогу, яку Німеччина люб'язно надає нашим людям там

The UK stands shoulder to shoulder with Ukraine, and the Ukraine Family Scheme, Homes for Ukraine scheme, and Ukraine Extension Scheme are all open for applications to provide individuals with a pathway to come to, or remain in, the UK. The Homes for Ukraine scheme allows people seeking sanctuary with no family ties to the UK to be sponsored by individuals or organizations who can offer them a home, such as a spare room or an unoccupied residential self-contained unit. Today we talk with Lisa and David who are currently in the UK and who have already taken part in this program.

Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною, і програми Ukraine Family Scheme, Homes for Ukraine і Ukraine Extension Scheme відкриті для заявок, щоб надати особам можливість приїхати до Сполученого Королівства або залишитися там. Програма Homes for Ukraine дозволяє людям, які шукають притулку без родинних зв’язків із Великобританією, бути спонсорованими особами чи організаціями, які можуть запропонувати їм житло, наприклад додаткову кімнату чи незайнятий окремий житловий будинок. Сьогодні ми розмовляємо з Лізою та Девідом, які зараз перебувають у Великій Британії та вже брали участь у цій програмі.

There is still no safe place for children in Ukraine. Every war is a war against children. Right now 7.5 million children in Ukraine are in grave danger of physical harm, severe emotional distress, and displacement. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Today we have an interview with 13-year-old Kira Meshcherska who will tell us about war, through the eyes of a child. Children are exposed to situations of terror and horror during the war – experiences that may leave enduring impacts on post-traumatic stress disorder. Severe losses and disruptions in their lives lead to high rates of depression and anxiety in war-affected children.

В Україні досі немає повністю безпечного місця для дітей. Кожна війна – це війна проти дітей. Зараз 7,5 мільйонів дітей в Україні перебувають у серйозній небезпеці фізичних ушкоджень, серйозних емоційних страждань і переміщення. Вплив на цивільне населення досягає жахливих масштабів. Сьогодні у нас інтерв'ю з 13-річною Кірою Мещерською, яка розповість нам про війну очима дитини. Діти під час війни стикаються з ситуаціями терору та жаху – досвіду, який може залишити тривалий вплив на посттравматичний стресовий розлад. Важкі втрати та зриви в їхньому житті призводять до високого рівня депресії та тривоги у постраждалих від війни дітей.

During wartime, theatrical performances and other forms of entertainment become increasingly important for people to distract themselves at least for an hour. Theatres also provide a means of raising funds and supplies for servicemen. Some of the money raised is used to buy equipment for soldiers at the front. As well theatres could often be used as shelters to rescue people during air alerts. Here is our talk with the director of ProEnglish Theatre - Alex Borovenskiy who is temporarily staying in Spain with a cultural mission. Theatrical performances provide temporary distraction and boosted morale. They remind us of life before the war and of those dearest to us. The importance of art is vital during wartime!

Під час війни театральні вистави та інші види розваг стають все більш важливими для того, щоб люди хоча б на годину відволіклися. Театри також є засобом збору коштів і речей для військовослужбовців. Частина зібраних коштів йде на купівлю спорядження для бійців на фронт. Крім того, театри часто можна використовувати як укриття для порятунку людей під час повітряної тривоги. Ось наша розмова з директором ProEnglish Theatre Алексом Боровенським, який тимчасово перебуває в Іспанії з культурною місією. Театральні вистави тимчасово відволікають і підвищують моральний дух. Вони нагадують про довоєнне життя і про найдорожчих нам людей. Важливість мистецтва під час війни є надзвичайно важливою!

Ukraine is one of the world's major grain producers. The country mainly grows and exports wheat, corn and barley. According to the European Commission, Ukraine accounts for 10% of the world wheat market, 15% of the corn market, and 13% of the barley market. A major exporter like Ukraine dropping out can have serious consequences for global food security. Today we are talking with Shamil Malachiyev who is a professional in the agribusiness sector and co-owner of one of the biggest flour companies in South Ukraine. As well Shamil will tell us about the state of the industry, his company particularly, and all his volunteering initiatives. Part 2

Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі. Країна вирощує та експортує пшеницю, кукурудзу та ячмінь. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Вихід такого великого експортера, як Україна, може мати серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні ми розмовляємо з Шамілем Малачієвим, професіоналом агробізнесу, співвласником одного з найбільших борошномельних підприємств Півдня України. Також Шаміль розповість нам про стан галузі, зокрема про свою компанію та всі свої волонтерські ініціативи. Частина 2

Ukraine is one of the world's major grain producers. The country mainly grows and exports wheat, corn and barley. According to the European Commission, Ukraine accounts for 10% of the world wheat market, 15% of the corn market, and 13% of the barley market. A major exporter like Ukraine dropping out can have serious consequences for global food security. Today we are talking with Shamil Malachiyev who is a professional in the agribusiness sector and co-owner of one of the biggest flour companies in South Ukraine. As well Shamil will tell us about the state of the industry, his company particularly, and all his volunteering initiatives

Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі. Країна вирощує та експортує пшеницю, кукурудзу та ячмінь. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Вихід такого великого експортера, як Україна, може мати серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні ми розмовляємо з Шамілем Малачієвим, професіоналом агробізнесу, співвласником одного з найбільших борошномельних підприємств Півдня України. Також Шаміль розповість нам про стан галузі, зокрема про свою компанію та всі свої волонтерські ініціативи.

Historically, Sweden has been a generous safe haven for refugees. Of all the countries, it has taken in the most refugees per capita, and is third in the world on this measure behind Canada and Australia. Today we have a conversation with Tetiana Goryushina, an artist and illustrator from Kyiv, who is currently living in Sweden. Part 2.

Історично склалося так, що Швеція була щедрим притулком для біженців. З усіх країн вона прийняла найбільше біженців на душу населення і посідає третє місце у світі за цим показником після Канади та Австралії. Сьогодні у нас розмова з київською художницею та ілюстраторкою Тетяною Горюшиною, яка нині проживає у Швеції. Частина 2.

Historically, Sweden has been a generous safe haven for refugees. Of all the countries, it has taken in the most refugees per capita, and is third in the world on this measure behind Canada and Australia. Today we have a conversation with Tetiana Goryushina, an artist and illustrator from Kyiv, who is currently living in Sweden

Історично склалося так, що Швеція була щедрим притулком для біженців. З усіх країн вона прийняла найбільше біженців на душу населення і посідає третє місце у світі за цим показником після Канади та Австралії. Сьогодні у нас розмова з київською художницею та ілюстраторкою Тетяною Горюшиною, яка нині проживає у Швеції.

Russia's aggression against Ukraine is affecting the production and export capacity of Ukraine. The current war is raising concerns over whether crops will be harvested. Moreover, the war has led to the closures of ports and oilseed-crushing operations, affecting exports. All these issues along with the constant growth of our refugees in Europe will be discussed in our today's program with an economist of the Technical Cooperation Department at the Food and Agriculture Organization of the United Nations - Andriy Yarmak

Агресія Росії проти України впливає на виробничі та експортні можливості України. Нинішня війна викликає занепокоєння щодо того, чи буде зібрано врожай. Крім того, війна призвела до закриття портів і операцій з переробки олійних культур, що вплинуло на експорт. Про всі ці питання разом із постійним зростанням кількості наших біженців у Європі йтиметься у нашій сьогоднішній програмі з економістом департаменту технічного співробітництва продовольчої і сільськогосподарської організації – Андрієм Ярмаком